På väg på fest

Det här är en liten samling tips om vett och etikett. Den är i första hand skriven för att sammanfatta regler och traditioner för årsfesterna inom Åbo Akademi. Reglerna och tipsen finns till för att följas men det är alltid tillåtet att använda sunt förnuft. För den som inte är van kan årsfester vara lite skrämmande, och det är alltid trevligare att gå på fest om en vet hur en ska bete sig och är väl förberedd.

On the way to a party!

This is a small collection of tips on knowledge and etiquette. It is written primarily to give a picture of the rules for the annual balls of Åbo Akademi University. The rules and tips are there to be followed but it is always possible to use common sense. It is always nicer to go to a party if you know how to behave and are well prepared.

Personer i finkläder. Fotograf: Carl-Anton Storbacka

Klädsel

På en årsfest använder du inte bara kläder utan du bär en klädsel. Börja med att läsa inbjudan, där står det vilken klädkod som gäller. För de flesta årsfester eller liknande brukar det vara högtidsdräkt med akademiska ordnar. I praktiken betyder det här frack eller mörk kostym eller långklänning. Med dessa bärs akademiska utmärkelsetecken, nationsband o dyl. Fracken eller långklänningen kan i alla sammanhang ersättas med folkdräkt.

Fracken

Frack används på akademiska fester, högtidliga kvällstillställningar och på akademiska dagstillställningar (t.ex. disputationer och promotioner). Fracken består av svart frackkappa (pingvinmodellen) och svarta byxor med svarta revärer. Till fracken bärs vit frackskjorta, vit fluga och vit väst.

Det stora problemet med frackskjortan är knapparna eftersom de är löstagbara, det vill säga lätta att både tappa och glömma bort. Till frackskjortan används vanligtvis små vita frackknappar, men dessa kan ersättas med specialknappar (föreningar kan t.ex. ha knappar med sitt eget sigill).

Till frack används svarta, långa strumpor, så långa att benet aldrig syns. Skorna ska också vara svarta, de ska vara festliga och materialet är antingen läder eller lack.

Accessoarer till frack

Kom ihåg galoscherna om det är dåligt väder och du inte vill ha våta fötter hela kvällen. Då du är utomhus kan du använda en lång mörk kappa eller en festlig mörk cape.

Ifall du använder halsduk ska den vara vit. Med fracken kan också bäras vita handskar och svart hatt. Hatten och handskar ska alltid bäras tillsammans, eller så inte alls. När du kommer in till festlokalen lämnar du dessa i garderoben; inga hattar i festsalen!

Till fracken ska du inte använda armbandsur, men istället kan du t.ex. ha en fickklocka (en s.k. rova).

Mörk kostym

Den mörka kostymen är svart eller mörkblå. Till den mörka kostymen bärs vit skjorta och en diskret slips (glöm Hawaji-mönstret och South Park).

Vad gäller skor och sockor är regeln samma som när du bär frack. Med den mörka kostymen får du ha klocka men inte vita handskar.

Långklänning

Det finns både aftonklänningar och balklänningar, huvudsaken är dock att klänningen är över knäna och att den är värdig. Enlingt tradition borde klänningen nå ända ner till skon, så är att vaderna täcks helt. Det spelar inte heller så stor roll vilken färg eller vilket material klänningen har, huvudsaken är att den är festlig. Klänningens ärmlängd kan variera från ärmlöst till lång ärm.

Enligt tradition brukar axlarna hållas täckta ända tills själva kvällsprogrammet börjar, d.v.s. ända tills du sätter dig till bords. Du kan täcka axlarna med t.ex. sjal, bolero eller annan festlig jacka.

Accessoarer till långklänning

Till långklänning passar det bra med handskar, som kan vara långa eller korta och i princip vilken färg som helst. Skorna är festliga klackskor eller festsandaler. Kom i alla fall ihåg att det är klokt att ha bekväma skor för då är dansen roligare. Vi rekommenderar en liten och smidig handväska.

Vill du bära klocka ska den vara diskret och festlig. Smycken väljer du enligt egen smak. Kom ihåg att armband och ringar bärs ovanpå handskarna (förutom förlovnings- och vigselringar). Till festklänningen bärs gärna festfrisyr, regeln är den att nacken ska synas när håret är uppsatt men vill du hellre ha håret nedsläppt så är det självfallet upp till dig. Frisyren kan ytterligare utsmyckas med spännen, band eller blommor oavsett om uppsatt eller nedsläppt. Damer bär inte huvudbonad på kvällstillställningar om den inte hör till en folkdräkt.

Dress code

At an anniversary party, you do not wear clothes, you wear an outfit. Start by reading the invitation, which states what the dress code for the party is. For most annual balls or other events, festive attire with academic arrangements applies. In practice, this means a white tie or dark suit / long dress. Academic badges of distinction, nation band, etc. are being worn in with the outfits. The white tie or long dress can in any context be replaced with a folk costume.

White tie

White ties are used at academic parties, formal evening occasions, and academic day events (e.g., dissertations and promotions). The white tie consists of a black tailcoat and black trousers with black lapels. The tailcoat is accompanied by a white dress shirt, white bow tie, and white waistcoat.

The big problem with the tailcoat is the buttons because they are removable, i.e., easy to both lose and forget. Small tailcoat buttons are usually used for the white dress shirt, but these can be replaced with special buttons (e.g., associations can have buttons with their own seal).

For white ties, black, long socks are worn, so long that the leg is never visible. The shoes should also be black, they should be festive, and the material is either leather or patent.

Accessories

Remember the goloshes if the weather is bad and you don’t want wet feet all evening. When you are outdoors, you can wear a long dark coat or a festive dark cape on top of the white tie.

The scarf should always be white. White gloves and a black hat can also be worn. These are worn together or not at all. When entering the ballroom, these are left in the cloakroom; no hats in the banquet hall!

You do not wear wristwatches with a white tie. Instead, you can, e.g., have a pocket watch.

Dark suit

The dark suit is black or dark blue. For the dark suit, wear a white shirt and a discreet tie (forget the Hawaii pattern and South Park).

As for shoes and socks, the rule is the same as when wearing a white tie. With a dark suit, you can wear a watch but not white gloves.

Evening dresses

There are both evening dresses and ball dresses, but the main thing is that the dress is below the knees and that it is dignified. Traditionally, the dress should reach all the way down to the shoe so that the calves are fully covered. It does not matter what colour or material the dress is made of, the main thing is that it is festive. The length of the dress can vary from sleeveless to long sleeves.

Traditionally, shoulders are kept covered until the evening programme begins, i.e. until you sit down at the table. You can cover your shoulders with a shawl, bolero or other festive jacket.

Accessories

Evening dresses go well with gloves, which can be long or short and in almost any colour. The shoes are festive heels or sandals. However, remember that it is wise to wear comfortable shoes to make dancing more fun. We recommend a small and convenient handbag.

If you want to wear a watch, it should be discreet and festive. You can choose jewellery according to your own taste. Remember that bracelets and rings are worn on top of gloves (except for engagement and wedding rings). A formal hairstyle should be worn with the dress; the rule is that the neck should be visible when the hair is up, but if you prefer to have your hair down it is of course up to you. The hairstyle can be further embellished with buckles, ribbons or flowers whether up or down. Ladies do not wear a headdress at evening events unless it is part of a folk costume.

Nationsband, prenikor och andra påhäng…

Till festdräkten bärs band som visar vilka organisationer en tillhör. Dessa band är kårband, nationsband samt andra föreningars band. På färgerna känner du igen vilka organisationer det gäller. Med frack bärs banden under västen, snett från höger axel nedåt mot vänster sida. Banden ska ligga mellan andra och tredje knappen på frackskjortan.

Med mörk kostym bärs banden på kavajens omslag.

Med långklännings bärs banden som en rosett. Rosetten fästs på klänningen vid vänster bröst. Olika organisationer viker sina rosetter olika, kolla upp det.

Här ser du hur rosetten viks vid ÅAS.

Ifall att färgerna på banden är osymmetriska ska de ”tyngre” färgerna vändas nedåt.

Utmärkelse-, heders- och högtidstecken bärs på vänster sida om inte annat bestäms för ett specifikt tecken. Åbo Akademis Studentkårs utmärkelsetecken, fästs på kårbandet eller rosetten. Bär du flera band eller rosetter bärs de i ”storleksordning”. Studentkårens band bärs överst, sedan nationernas och underst andra föreningars. Det är klokt att kolla upp rangordningen mellan olika utmärkelsetecken på förhan

Nation bands, medals, and other attachments …

You wear bands with your costume to show which organisations you belong to. These bands are student union bands, nation bands, and bands of other associations. By the colours, you can recognize which organizations it belongs to. With the white tie, the bands are being worn under the vest, diagonally from the right shoulder down to the left side. The bands should be between the second and third buttons of the dress shirt.

With a dark suit, the ribbons are worn on the jacket flap.

With long dresses, the bands are worn like a bow. The bow is attached to the dress at the left breast. Different organizations fold their bows differently, check it out in advance.

Here you can see how the rosette is folded at ÅAS.

In case the colours of the bands are asymmetrical, the ”heavier” colours should be turned downwards.

Awards, honours, and commemorative badges are worn on the left side unless otherwise determined for a specific badge. Åbo Akademi Student Union’s badge of distinction is affixed to the union band or bow. If you wear several bands or bows, they are worn in ”order of magnitude”. The bands of the student union are worn at the top, followed by those of nations, and at the bottom of other associations. It is wise to check the order of precedence of the different awards in advance.

Banketten

Cocktail och sittordning

Banketten börjar vanligtvis med cocktail. Under cocktailen kan du gå runt och bekanta dig med de andra gästerna samt sittordningen. Denna finns oftast uppsatt på väggen eller utdelas som tryckt handprogram. Beroende på hur sittordningen är gjord kan det hända att ditt bordssällskap är någon du ännu inte känner. Ta varandra i beaktande och hjälps åt. Ingen går in i salen förrän marskalken ger besked om att middagen är serverad.

Hedersgästerna sitter för det mesta vid honnörsbordet. Dessa gäster går sist in i salen och brukar vanligtvis bli presenterade för gästerna medan de går in (=blir inknackade). Du ska alltså ha hunnit slinka in före dem.

Före maten

När du kommit in i salen och hittat din plats vid bordet så ställ dig bakom din stol och vänta på att honnören blivit inknackad och fanorna blivit inburna. Fanorna bärs in genast då honnören anlänt. Vänd dig så att du följer Finlands fanas gång då den bärs in. Kom ihåg att presentera dig för ditt bordssällskap.

När alla en gång satt sig vid bordet stiger i regel ingen inte upp förrän varmrätten är utburen. Helst ska du inte alls röra dig från bordet innan hela middagen är avklarad om det inte är direkt ”nödigt” – om du måste gå så måste du gå, försök bara att göra det diskret och helst inte mitt i ett tal eller annan programpunkt. När damen vill stiga upp från bordet kan hennes kavaljer hjälpa henne med stolen och helst också följa henne ut och vänta på henne och sedan följa henne tillbaka till bordet.

Sång & tal

Sångledaren har en mycket viktig roll på årsfesten. Det är sångledaren som bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. Endast och enbart sångledaren har denna rätt. Det finns tillfällen då enstaka gäster kan börja på en sång, men aldrig utan sångledarens tillstånd. När sångledaren har ordet är alla andra tysta. Samma gäller då marskalken pratar eller då någon håller tal. Man äter heller inte då tal hålls, men om man blir törstig kan man diskret ta en klunk.

Konferens

Konferens är årsfestspråk för en paus på x antal minuter. Under konferensen hinner festdeltagarna gå på toalett, införskaffa mer förfriskning till bordet eller ta en sväng utomhus. Följ marskalkens anvisningar för vad som gäller konferensen.

Banquet

Cocktail and seating arrangement

The banquet usually begins with cocktails. During the cocktails, you can walk around and get acquainted with the other guests as well as the seating arrangement. This is usually posted on a wall or distributed as a printed handout. Depending on the seating arrangement, your table companion may be someone you don’t yet know. Consider each other and help each other out. No one enters the hall until the Marshal announces that dinner is served.

The guests of honour are mostly seated at the honourary table. These guests are the last to enter the hall and are usually introduced to the guests as they enter. You should, therefore, have entered the room before them.

Before dinner

When you have entered the ballroom and found your place at the table, you stand behind your chair and wait until the guests of honours have been knocked in and the banners have been raised. The banners are carried in as soon as the guest of honours arrives. Turn so that you follow the course of the Finnish flag when it is carried in. Remember to introduce yourself to your table companion.

Once seated at the table, you do not get up until the main course has been served. Ideally, you should not get up from the table at all before the entire dinner has been eaten unless it is directly ’necessary’. If it becomes ’necessary’, you should move very discreetly. Do not leave the room when someone is speaking, or another programme is going on. The same applies when you return. If a speech is going on, do not come in and steal the show. When your table companion wants to get up from the table, you can help with the chair and also accompany them out to wait for them and then accompany them back to the table.

Songs and speeches

The song leader has a very important role at the annual ball. It is the song leader who decides when and what song is sung. Only the song leader has this right. There are times when individual guests may start on a song, but never without the permission of the song leader. When the song leader has the word, everyone else is silent. The same applies when the marshal is speaking or when someone is giving a speech. These should be respected. You also do not eat when speeches are made, but if you get thirsty, you can discreetly take a sip.

Conference

The conference is a break of x minutes. During the conference, the guests have time to go to the toilet, get more refreshments for the table or take a walk outside. Follow the marshal’s instructions for what applies to the conference.

Vid matbordet

Du kom väl ihåg att meddela arrangörerna om specialdieter i samband med din anmälan?

Förrätten

När alla satt sig till bords presenteras sångledaren och annan för festen viktig information. Kårkuratorn eller sångledarna sätter sedan igång med Helan, vilket inleder förrätten. Efter varje snapsvisa skålas det.

Skålandet går till på följande sätt: höj snapsglaset, men inte upp i skyarna. Samtidigt vänder du dig mot ditt bordssällskap ser denna i ögonen, nickar och säger ”skål”. Samma procedur görs med personen som sitter på andra sidan och sedan med personen som sitter mittemot. Efter allt detta nickande och skålande får du äntligen dricka.

Efter den första skålen får du börja äta. Till förrätten används de bestick som är placerade längst ut från tallriken. Till förrätten dricks förutom snaps oftast öl och eventuellt förrättsvin, vatten kan och bör drickas när som helst under hela middagen. Öl dricks ur det glas som står framför ölflaskan. Glasen är placerade framför tallriken i den ordning de ska användas från höger till vänster.

På många årsfester serveras den andra snapsen direkt efter att Helan sjungits. Snapsglaset fylls igen och om du inte druckit upp den första kan du om du vill hälla den i kaffekoppen så att du får en hel påfyllning.

Huvudrätten

Till huvudrätten borde det inte snapsas (men det görs i alla fall, det finns helt enkelt för många snapsvisor). Däremot dricks det vin. Till vinet sjungs vinvisor men i motsats till snaps får du dricka vin även då det inte sjungits. Huvudrätten äts med besticken närmast tallriken och du får börja äta när de som sitter närmast runt dig har fått sin mat.

Efterrätten

Efterrätten kan variera mycket och vålla problem. Efterrätten äts med efterrättsbesticken som finns ovanför tallriken: gaffel, sked eller både och enligt vad som är dukat. Dekorationskex o dyl. får ätas för hand. Problembarnen i efterrättsväg är bl.a. slintiga frukter men den enda lösningen är försiktighet. Ibland serveras det efterrättsvin.

Kaffe

Kaffet avnjuts i samband med eller utan efterrätten. Till kaffet serveras punsch, cognac eller någon likör, i studentsammanhang oftast punsch.

När middagen är avnjuten och kaffet också tagit slut avslutas banketten med ”O gamla kling och jubeltid”. Andra versen av sången (börjar ”På mössan ligger…”) finns ofta med i sånghäftet men får aldrig sjungas i fredstid. Under sista versen hör det till att alla stiger upp, och efter det får du inte sätta dig ner. Middagen är härmed avslutad och dansen kommer snart att börja. Ifall tid finns och du känner dig lite stel så ta en snabb promenad för att värma upp medan musikanterna gör sig redo.

At the dining table

Did you remember to inform the organisers of any special diets when you registered?

The First Course

Once everyone is seated, the song leader and other important information for the ball are introduced. The Student Union Trustee or song leaders start with Helan, which begins the first course. After each snaps song, a toast is made.

This is done in the following way: You raise the snap glass, but not up into the skies. At the same time, you turn to your table companion, look them in the eyes, nod and say ”skål”. The same procedure is done with the person sitting on the other side and then with the person sitting opposite. After that, you drink.

Now you can start eating. For the first course, use the cutlery that is placed at the far end of the plate. In addition to snaps, beer and possibly wine are usually drunk with the starter; water can and should be drunk at any time during the dinner. Beer is drunk from the glass in front of the beer bottle. The glasses are placed in front of the plate in the order in which they are to be used from right to left.

At many annual balls, the second snaps is served immediately after Helan is sung. The snaps glass is refilled and if you have not finished the first one, you can pour it into the coffee mug so that you get a full refill.

The main course

For the main course, you should not drink snaps (there are too many snap songs in any case). However, wine is served. Wine is accompanied by wine songs, but unlike snaps, you can drink wine even when it has not been sung. The main course is eaten with the cutlery closest to the plate and you can start eating when the people who sit closest to you have received their food.

Dessert

Dessert can vary greatly and cause problems. The dessert is eaten with the dessert cutlery found above the plate: fork, spoon, or both depending on what is served. Decorative biscuits etc. may be eaten by hand. The main desserts causing problems are, e.g., slippery fruits, but the only solution is caution. Sometimes dessert wine is served.

Coffee

The coffee is served either with or without the dessert. The coffee is served with punch, cognac, or some liqueur; in a student context, it is usually punch.

When dinner is over and the coffee is also finished, the banquet ends with ”O gamla kling och jubeltid”. The second verse of the song (beginning with ”På mössan ligger…”) is often included in the songbook but must never be sung in peacetime. During the last verse, you should stand up, and after that, you are not allowed to sit down again.

Pardans på fest. Fotograf: Camilla Linko

Efter middagen

Dansen

Ibland finns det ett danskort vid din plats, då skriver du upp vilken dans du ska dansa med vem. Du borde dansa den första dansen med din bordsdam/kavaljer, sedan med den som suttit på din andra sida och sedan den som suttit mittemot dig. I regel dansar man två danser (efter varandra) med samma person, fastän det bara kallas en dans.

Nattmat

Om festen börjat tidigt blir natten lång och då kan det hända att nattmat serveras. En klassiker är pyttipanna. Nattmaten brukar serveras just innan eller på nachspiel.

Nachspiel och sillfrukost

Nachspiel och sillfrukost (sillis) hör till de mer inofficiella delarna av årsfesten. Nachspiel inleds efter att banketten tagit slut och är en efterfest.

Sillisen börjar dagen efter festen kl.12 och hit får du komma klädd precis hur du vill – vanligast är kanske studenthalare och en hatt samt solglasögon.

After dinner

Dance

Sometimes there is a dance card at your place, then you write down which dance you want to dance and with whom. You should dance the first dance with your table companion, then with the person sitting on your other side and then with the person sitting across from you. As a rule, two dances (one after the other) should be danced with the same person, even though it is only called one dance.

Night food

If the ball has started early, the night will be long and then it may happen that night food is served. A classic is pyttipanna (hash). The night food is usually served just before or at the after-party.

Afterparty and herring breakfast

The nachspiel and herring breakfast (sillis) belong to the more unofficial parts of the annual ball. The nachspiel begins after the banquet is over and is an afterparty.

The sillis starts the day after the ball at noon and you may come dressed however you like, usually this means your overall, a hat and sunglasses.

Texten ovan är baserad på Hatten och handskarna av Annika Meinander och Fia Saaristo. Om misstag har begåtts är de våra. Där det blivit rätt är det deras förtjänst.

The text above is based on The Hat and the Gloves by Annika Meinander and Fia Saaristo. If mistakes have been made, they are ours. Where they have gone right, it is theirs.
Translated by Melina Hermann